• en_GB english
 • de_DE german

Integritetspolicy

Inom Stone Co Sverige AB med org.nummer 556831-9262 behandlar vi personuppgifter för användare av våra tjänster. Vi värnar om din integritet och följer vid tillfället tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson och dina personuppgifter. I denna integritetspolicy kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter och hur du kan påverka vårt sätt att använda dem. Nedan kallas Stone Co Sverige AB och andra bolag inom koncernen för Stone Co.

Genom att lämna dina personuppgifter till Stone Co. och godkänna tillämpliga villkor samtycker du till att dessa uppgifter behandlas i enlighet med eventuella särskilda villkor för en enskild tjänst, webbplats/cookievillkor samt denna integritetspolicy. Om lagen kräver att Stone Co. begär ett mer specifikt samtycke från dig kommer man att göra detta.

1 Vilka personuppgifter samlar Stone Co. in?

Stone Co. samlar endast in för ändamålet relevanta personuppgifter, vilket kan vara:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Cookies/IP-adress

2 När samlar Stone Co. in personuppgifter?

Stone Co. samlar in personuppgifter i samband med att du som kund beställer och nyttjar våra tjänster, både vid direktkontakt med Stone Co. och vid beställning via tredje part. Stone Co. kan även komma att importera personuppgifter från databaser inom och utanför Stone Co., såsom Google och sociala medier. Om du som kund på begäran vill ansluta dig till nyhetsbrev, lojalitets- eller liknande kundprogram kommer Stone Co. att samla in för ändamålet nödvändiga personuppgifter. Stone Co. samlar endast in personuppgifter då det är tillåtet enligt gällande lagar.

3 Varför samlar Stone Co. in personuppgifter?

Vilka personuppgifter som samlas in och när, beror på vilken typ av tjänst du beställt. Personuppgifterna använder Stone Co. för att:

 • Administrera, tillhandahålla och utveckla sina tjänster
 • Underlätta vid framtida beställningar av sina tjänster
 • Analysera och förbättra kvalitén på sina tjänster
 • Marknadsföra sina tjänster, direkt eller indirekt, inklusive beteendemarknadsföring
 • För att kunna fullgöra Stone Co. skyldigheter enligt lag såsom myndighetsbeslut, bokföringskrav och/eller skatterättsliga lagar.

4 Var lagrar Stone Co. personuppgifter?

Stone Co. lagrar och hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt för att förhindra otillåten eller obehörig tillgång till informationen. Stone Co. policy är att ett så få antal personer som möjligt ska ha tillgång till dina personuppgifter och då endast vid tillfällen vi behöver hantera dem enligt överensstämmelse med denna integritetspolicy och gällande lagstiftning. Stone Co. har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Stone Co. anpassar kontinuerligt sina säkerhetsåtgärder för att följa gällande lagar.

5 Hur länge lagrar Stone Co. personuppgifter?

Stone Co. lagrar personuppgifter i den utsträckning det behövs för att man ska kunna tillhandahålla en så god service som möjligt och för att uppfylla gällande lagar och avtal. Stone Co. policy är att icke nödvändiga personuppgifter ska rensas regelbundet.

6 När delar Stone Co. personuppgifter?

Internt kan Stone Co. komma att dela dina personuppgifter mellan bolag i koncernen, om det är nödvändigt för att upprätthålla avtalet mellan dig och Stone Co. 

Externt delar Stone Co. endast personuppgifter i absolut nödvändiga fall och/eller då det är tillåtet enligt lag. Då personuppgiftsbiträde ges tillgång till personuppgifter har man med Stone Co. ingått ett avtal som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder hos personuppgiftsbiträdet som skyddar dina uppgifter. De personuppgifter som Stone Co. delar med personuppgiftsbiträdet kommer aldrig att användas annat än för Stone Co. räkning.

Stone Co. kan lämna ut personuppgifter till tredje man, såsom polis eller annan myndighet om det rör utredning av brott eller om Stone Co. är skyldigt att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Stone Co. överför aldrig personuppgifter till land utanför EU/EES om det inte är nödvändigt för att utföra avtalsenliga åtaganden gentemot dig. I dessa fall kan överföring av personuppgifter utanför EU/EES även ske i land som, enligt EU-kommissionen, inte har ett adekvat skydd för personuppgifter.

7 Vilka rättigheter har du som kund?

På din begäran kommer Stone Co. att korrigera eller radera felaktig och ofullständig information. Du har också rätt att utan avgift få ett utdrag som visar vilka personuppgifter om dig som Stone Co. behandlar. En sådan begäran ska skickas skriftligen till Stone Co. och den kontakt som framgår av punkt 11. Den ska vara underskriven av dig och innehålla uppgifter om ditt namn, adress, personnummer, telefonnummer, och e-postadress som använts vid kommunikation med Stone Co. Ett utdrag från vårt kundregister kommer att skickas inom 14 dagar från det att din begäran inkommit till oss.

Du har närsomhelst rätt att återkalla ditt samtycke till ytterligare behandling av personuppgifter, dock ej retroaktivt. Detta ska meddelas skriftligen till Stone Co. och den kontakt som framgår av punkt 12. Återkallande av samtycke påverkar inte behandling av personuppgifter som får göras utan samtycke. Återkallande av samtycke kan komma att påverka Stone Co. tjänster på ett sådant sätt att de inte fungerar som avsett eller att Stone Co. inte längre kan tillhandahålla den.

8 Cookies

Stone Co. använder cookies på sina digitala plattformar. Genom att inte stänga av cookies i din webbläsare och fortsätta använda våra digitala plattformar samtycker du till vår användning av cookies. Vi använder dessa för att lagra information om besökare, registrera användarspecifik information som i ett senare skede kan komma att användas i marknadsföringssyfte.

9 Överlåtelse

Om Stone Co. säljer, omorganiserar eller på annat sätt överlåter hela eller delar av sin verksamhet kan kunders personuppgifter komma att överlåtas samtidigt.

10 Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är
Stone Co Sverige AB
556831-9262
Kullagården, Åhs 28
432 76 Tvååker

11 Kontakt

Om du har frågor, klagomål eller kommentarer kring Stone Co. behandling av personuppgifter, efterlevnad av integritetspolicyn eller gällande lag avseende skydd för personuppgifter, vänligen kontakta charlie@stoneco.se Det är också hit du vänder dig om du vill begära ett utdrag ur vårt kundregister.

Om du anser att det förekommit felaktig hantering av personuppgifter har du också möjlighet att framställa klagomål till Datainspektionen.

Denna integritetspolicy, publicerad 2024-04-30 ersätter tidigare publicerad policy.